<<< เป็นผู้นำในการวางแผน กำหนดทิศทางอย่างมีจุดหมายและเป็นระบบ ขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรณ์ด้วยหลักคุณธรรมและการมีส่วนร่วม>>>