homescontents
<<< เป็นผู้นำในการวางแผน กำหนดทิศทางอย่างมีจุดหมายและเป็นระบบ ขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรณ์ด้วยหลักคุณธรรมและการมีส่วนร่วม>>>

ผู้บริหาร
...

นายสุพล ปัญญาไว

สาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม

โทร 081-8845460

แผนปฏิบัติงานประจำเดือน