สภาพแวดล้อมภายนอก/ภายใน

"สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม"


...

ป้าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม

...

ถนน ด้านหน้าอาคารสำนักงาน


...

อาคารสำนักงาน

...

ประตูทางเข้า


...

ประตูทางออก

...

บ้านพักเจ้าหน้าที่


...

เสาธงชาติ

...

อาคารเฉลิมราษฎร์