การประเมิน MOIT ปี 2565

MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA ปีงบประมาณ 2565


MOIT19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG
  MOIT 19 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามแลขอออนุญาตะเผยแพร่
  MOIT 19 ข้อ 2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  MOIT ข้อ 2 แนวทางชมรม STRONG
  MOIT 19 ข้อ 3 หนังสือแจ้งเวียน รพสต11
  MOIT 19 ข้อ 3 หนังสือขออนุมัติจัดประชุม11
  MOIT 19 ข้อ 4 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบฯ.11pdf
  MOIT 19 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ11
  MOIT 19 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามแลขอออนุญาตะเผยแพร่
  MOIT 19 ข้อ 2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ แจ้ห่ม
  MOIT 19 ข้อ 3 หนังสือขออนุมัติจัดประชุม
  MOIT 19 ข้อ 3 หนังสือแจ้งเวียน รพสต
  MOIT 19 ข้อ 4 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบฯ
  MOIT 19 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ
  MOIT 19 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามแลขอออนุญาตะเผยแพร่
  MOIT 19 ข้อ 2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ แจ้ห่ม
  MOIT 19 ข้อ 3 หนังสือขออนุมัติจัดประชุม
  MOIT 19 ข้อ 3 หนังสือแจ้งเวียน รพสต
  MOIT 19 ข้อ 4 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบฯ
  MOIT 19 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ