การประเมิน MOIT ปี 2565

MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA ปีงบประมาณ 2565


MOIT 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน
  MOIT 12 ข้อ 1 (1.1) บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  MOIT 12 ข้อ 1 (1.2) โครงการ กิจกรรม
  MOIT 12 ข้อ 2 มีรายงานประชุมโครงการ
  MOIT 12 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
  MOIT 12 ข้อ 3 มีรายงานประชุมโครงการ
  MOIT 12 ข้อ 3 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
  MOIT 12 ข้อ 4 มีรายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
  MOIT 12 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
  MOIT 12 ข้อ 6 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ข้อ 2. ข้อ 3. และข้อ 4.)
  MOIT 12 ข้อ 7 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน