รพ.สต.ในเขตอำเภอแจ้ห่ม จำนวน 10 สถานบริการ ได้ดำเนินการผสมแอลกอฮอล์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขต 2

วันที่ 24 เมษายน 2563

รพ.สต.ในเขตอำเภอแจ้ห่ม จำนวน 10 สถานบริการ ได้ดำเนินการผสมแอลกอฮอล์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขต 2

วันที่ 24 เมษายน 2563 รพ.สต.ในเขตอำเภอแจ้ห่ม จำนวน 10 สถานบริการ ได้ดำเนินการผสมแอลกอฮอล์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขต 2 ให้กับ พื้นที่ในเขตรับผิดชอบ โดยการส่งต่อให้ อสม.นำไปใช้ในการสนับสนุน ในกิจกรรมติดตามผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและต่างจังหวัด รวมถึงการจัดบริการทำความสะอาดสถานที่สาธารณะในชุมชน

    

    

    


13 December 2020