การประเมิน MOIT ปี 2565

MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA ปีงบประมาณ 2565


MOIT22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
  MOIT 22 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตฯและขออนุญาตเผยแพร่
  MOIT 22 ข้อ 2 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 2565 สสอ.แจ้ห่ม
  MOIT 22 ข้อ 3 หนังสือเเจ้งเวียน รพสต เรื่อง เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  MOIT 22 ข้อ 4 ภาพถ่ายประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
  MOIT 22 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่
  MOIT 22 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตฯและขออนุญาตเผยแพร่
  MOIT 22 ข้อ 2 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 2565 สสอ.แจ้ห่ม
  MOIT 22 ข้อ 3 หนังสือเเจ้งเวียน รพสต เรื่อง เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  MOIT 22 ข้อ 3 หนังสือเเจ้งเวียน รพสต เรื่อง เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  MOIT 22 ข้อ 4 ภาพถ่ายประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
  MOIT 22 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่