การประเมิน MOIT ปี 2565

MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA ปีงบประมาณ 2565


MOIT21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
  MOIT 21 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามและขออนุญาตเผยแพร่
  MOIT 21 ข้อ 2ลายมือประชุมแลกเปลี่ยน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต
  MOIT 21 ข้อ 3 บันทึกข้อความรายงานผลการจัดการประชุม
  MOIT 21 ข้อ 4 สรุปรายงานการประชุมอบรม ผลประโยชน์ทับซ้อน
  MOIT 21 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม
  MOIT 21 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามและขออนุญาตเผยแพร่
  MOIT 21 ข้อ 2ลายมือประชุมแลกเปลี่ยน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต
  MOIT 21 ข้อ 3 บันทึกข้อความรายงานผลการจัดการประชุม
  MOIT 21 ข้อ 4 สรุปรายงานการประชุมอบรม ผลประโยชน์ทับซ้อน
  MOIT 21 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม
  MOIT 21 ข้อ 2ลายมือประชุมแลกเปลี่ยน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต