การประเมิน MOIT ปี 2565

MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA ปีงบประมาณ 2565


MOIT17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
  MOIT 17 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผลการกำกับติดตามแผนจริยธรรมฯ
  MOIT 17 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผลการกำกับติดตามแผนปราบปรามทุจริต
  MOIT 17 ข้อ 2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ป้องกัน ปราบปรามฯ สสอแจ้ห่ม
  MOIT 17 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ ตามแผนปราบปราม
  MOIT 17 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯติดตามจริยธรรม
  MOIT 17 แบบฟอร์ม 2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
  MOIT 17 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผลการกำกับติดตามแผนจริยธรรมฯ
  MOIT 17 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผลการกำกับติดตามแผนปราบปรามทุจริต
  MOIT 17 ข้อ 2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ป้องกัน ปราบปรามฯ สสอแจ้ห่ม
  MOIT 17 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ ตามแผนปราบปราม
  MOIT 17 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯติดตามจริยธรรม