การประเมิน MOIT ปี 2565

MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA ปีงบประมาณ 2565


MOIT14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ