การประเมิน MOIT ปี 2565

MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA ปีงบประมาณ 2565


MOIT13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
  MOIT 13 ข้อ 1 บันทึกลงนามรับทราบ สั่งการ มาตรการป้องกันรับสินบนและขอเผยแพร่ข
  MOIT 13 ข้อ 1 บันทึกลงนามรับทราบ สั่งการ มาตรการป้องกันรับสินบนและขอเผยแพร่ข
  MOIT 13 ข้อ 3 หนังสือเเจ้งเวียน รพสต เรื่อง มาตรการป้องกันรับสินบน
  MOIT 13 ข้อ 4 บันทึกเสนอผู้บริหารลงนามรับทราบ รายงานสรุปผล มาตรการป้องกันการรับสินบน
  MOIT 13 ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ
  MOIT 13 ข้อ 1 บันทึกลงนามรับทราบ สั่งการ มาตรการป้องกันรับสินบนและขอเผยแพร่
  MOIT 13 ข้อ 2 คุ่มือมาตรการป้องกันการรับสินบน สสอ แจ้ห่ม
  MOIT 13 ข้อ 3 หนังสือเเจ้งเวียน รพสต เรื่อง มาตรการป้องกันรับสินบน
  MOIT 13 ข้อ 4 บันทึกเสนอผู้บริหารลงนามรับทราบ รายงานสรุปผล มาตรการป้องกันการรับสินบน
  MOIT 13 ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ