การประเมิน MOIT ปี 2565

MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA ปีงบประมาณ 2565


MOIT 7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
  MOIT 7 ข้อ 1 บันทึกขออนุญาตใช้เอกสาร ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
  MOIT 7 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำที่ออกโดยผู้บริหารสูงสุดระดับจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด)
  MOIT 7 ข้อ 2 มีกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ตามข้อ 2. (องค์ประกอบตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.4)
  MOIT 7 ข้อ 2 มีคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (แนบตามข้อ 1.)
  MOIT 7 ข้อ 3 มีหลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  MOIT 7 ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียน แจ้ห่ม
  MOIT 7 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  MOIT7-กรณี2-ข้อ1.-บันทึกข้อความลงนามประกาศโดยผู้ว่าและบันทึกขออนุญาตเผยแพร่
  MOIT7-กรณี2-ข้อ2.-มีคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (แนบตามข้อ 1.)
  MOIT7-กรณี2-ข้อ3.-มีกรอบแนวทางการบริหารตามองค์ประกอบ2.1-2.4
  MOIT7-กรณี2-ข้อ4.-มีหลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  MOIT7-กรณี2-ข้อ5.-หนังสือแจ้งเวียน แจ้ห่ม
  MOIT7-กรณี2-ข้อ6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน