การประเมิน MOIT ปี 2565

MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA ปีงบประมาณ 2565


MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล