การประเมิน MOIT ปี 2565

MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA ปีงบประมาณ 2565


MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
  MOIT 2 ข้อ 10 ไตรมาส 3 ขออนุมัติปรับแผนซื้อจ้าง กลางปี 2565
  MOIT 2 ข้อ 15 (ไตรมาส 3) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
  MOIT 2 ข้อ 16 (ไตรมาส 3) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  MOIT 2 ข้อ 17 (17.2) ไตรมาส 3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
  MOIT 2 ข้อ 17 (17.3) ไตรมาส 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  MOIT 2 ข้อ 17 (17.3) ไตรมาส 3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
  MOIT 2 ข้อ 17 (17.5) ไตรมาส 3 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1)
  MOIT 2 ข้อ 15 (ไตรมาส 2) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
  MOIT 2 ข้อ 16 (ไตรมาส 2) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  MOIT 2 ข้อ 17 (17.3) ไตรมาส 2 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
  MOIT 2 ข้อ 17 (17.5) ไตรมาส 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1)
  MOIT 2 ข้อ 1 (1.1) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  MOIT 2 ข้อ 1 (1.1) ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) ตำแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์ (มีครบ 4 รายการ)
  MOIT 2 ข้อ 1 (1.2) นโยบายของผู้บริหาร
  MOIT 2 ข้อ 1 (1.2) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  MOIT 2 ข้อ 1 (1.3) โครงสร้างหน่วยงาน
  MOIT 2 ข้อ 1 (1.3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  MOIT 2 ข้อ 1 (1.4) หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  MOIT 2 ข้อ 1 (1.4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  MOIT 2 ข้อ 1 (1.5) กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  MOIT 2 ข้อ 1 (1.5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  MOIT 2 ข้อ 1 (1.6) ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตาหน้าที่ และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน ปี 2565
  MOIT 2 ข้อ 1 (1.6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  MOIT 2 ข้อ 1 (1.7) ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  MOIT 2 ข้อ 1 (1.7) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  MOIT 2 ข้อ 1 (1.8) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  MOIT 2 ข้อ 1 (1.8) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  MOIT 2 ข้อ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
  MOIT 2 ข้อ 2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  MOIT 2 ข้อ 3 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  MOIT 2 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  MOIT 2 ข้อ 4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564
  MOIT 2 ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  MOIT 2 ข้อ 5 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2564 ปรับวันที่ 7 ต.ค. 2564
  MOIT 2 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  MOIT 2 ข้อ 6 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน
  MOIT 2 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  MOIT 2 ข้อ 7 ยุทธศาสตร์ประเทศโดยรวม
  MOIT 2 ข้อ 7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  MOIT 2 ข้อ 8 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
  MOIT 2 ข้อ 8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  MOIT 2 ข้อ 9 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
  MOIT 2 ข้อ 9 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  MOIT 2 ข้อ 10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
  MOIT 2 ข้อ 10 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  MOIT 2 ข้อ 11 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
  MOIT 2 ข้อ 11 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  MOIT 2 ข้อ 12 คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  MOIT 2 ข้อ 12 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  MOIT 2 ข้อ 13 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
  MOIT 2 ข้อ 13 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจสนับสนุน
  MOIT 2 ข้อ 13 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  MOIT 2 ข้อ 14 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)
  MOIT 2 ข้อ 14 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  MOIT 2 ข้อ 15 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
  MOIT 2 ข้อ 15 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  MOIT 2 ข้อ 16 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  MOIT 2 ข้อ 16 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  MOIT 2 ข้อ 17 (17.1) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564
  MOIT 2 ข้อ 17 (17.1) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  MOIT 2 ข้อ 17 (17.2) แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
  MOIT 2 ข้อ 17 (17.3) ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
  MOIT 2 ข้อ 17 (17.3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  MOIT 2 ข้อ 17 (17.4) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
  MOIT 2 ข้อ 17 (17.4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  MOIT 2 ข้อ 17 (17.5) แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1)
  MOIT 2 ข้อ 17 (17.5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน